Smt. Dr. Mysore Nagamani Srinath- Nirman Purandara Sangeeta Ratna Prashasti 2017.


Shri. Murugodu Krishanadas - Nirman Purandara Sangeeta Ratna Prashasti 2016.


Shri. B. Kanakagiri Husen Sab- Nirman Purandara Sangeeta Ratna Prashasti 2015.


Shri. Nararajarao Hawaldar - Nirman Purandara Sangeeta Ratna Prashasti 2014.